Pojęcie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna, sama odpowiada za swoje zobowiązania. Wynika z tego, iż co do zasady członkowie zarządu spółki z o.o. nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi spółki. Wyjątek stanowi art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (z zastrzeżeniem wyjątku z art. 299 § 2 k.s.h).

W praktyce, ustalenie kiedy ma miejsce „bezskuteczność egzekucji” ma dla członków zarządów spółek z o.o. szczególne znacznie. Wskazane pojęcie, z uwagi na swoją złożoność, było wielokrotnie przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który zgodny jest m.in. co do tego, że stan bezskuteczności egzekucji występuje wówczas, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu.

Znamiennym dla ewentualnej odpowiedzialności Im Golden Palace Online Casino bieten wir unseren Spielern die Meglichkeit, Online- roulette casino kostenlos oder um echtes Geld zu spielen. członków zarządu spółki z o.o. jest jednakże, iż ustalenie stanu bezskuteczności egzekucji nie ogranicza się tylko do stwierdzenia, iż zakończone wcześniej postępowanie egzekucyjne było bezskuteczne dla wierzyciela, ale obejmuje również sytuację polegającą na wykazaniu, że majątek spółki nie wystarcza na pokrycie wierzytelności przysługujących jej wierzycielom. Pokreślić w miejscu tym należy, iż w opinii Sądu Najwyższego bezskuteczność egzekucji może być wykazana wszelkimi dowodami, wśród których wymienić można m.in.:

  1. postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w związku z tym, iż oczywistym jest, że z casino egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucji;
  2. postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania upadłościowego z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  3. stwierdzenie, że egzekucja wszczęta na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego lub ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie dała rezultatu;
  4. niewyjawienie majątku spółki w trybie art. 931 i nast. kodeksu postępowania cywilnego przed wszczęciem egzekucji lub w toku egzekucji prowadzonej przeciwko spółce na wniosek osoby dochodzącej roszczenia od członków zarządu;
  5. bilans spółki wskazujący na to, że majątek spółki nie wystarcza na pokrycie wierzytelności przysługującej osobie dochodzącej roszczenia od członków zarządu spółki;
  6. wykazanie przez wierzyciela brak jakiegokolwiek majątku spółki;
  7. wykazanie przez wierzyciela obciążenia majątku spółki ponad swą wartość wierzytelnościami innych osób, które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia;
  8. wszelkie inne dowody wskazujące na to, że w danej sytuacji nie jest realne uzyskanie zaspokojenia wierzyciela z pozostałego jeszcze majątku spółki.

Z powyższego wynika, iż do stwierdzenia bezskuteczności egzekucji nie jest w każdym wypadku konieczne rzeczywiste prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *