Przedawnienie wierzytelności a wpis w Krajowym Rejestrze Długów

Krajowy Rejestr Długów (dalej jako „KRD”) jest instytucją powołaną w celu gromadzenia oraz udostępniania informacji gospodarczych o dłużnikach. Przedmiotowe informacje przekazywane mogą być przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców mających podpisaną z KRD umowę. W tym przypadku rodzi się jednak pytanie o kwestię związaną z dopuszczalnością umieszczenia w KRD podmiotu w przypadku gdy bieg terminu do dochodzenia wierzytelności uległ przedawnieniu.

Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten,  przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się jego zaspokojenia (…)”. W konsekwencji powoduje to niemożność dochodzenia przez wierzyciela swojego roszczenia na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Wskazania wymaga w tym miejscu okoliczność, iż przedawnione roszczenia nie wygasają, lecz przekształcają się w tzw. zobowiązanie naturalne. Roszczenia takie nie mogą być zatem określane mianem „nieistniejących”. Wierzyciel wciąż ma bowiem prawo żądać spełnienia danego zobowiązania od swojego dłużnika. Co więcej, w przypadku zapłaty przez dłużnika zobowiązania, co do którego upłynął termin przedawnienia, dłużnik nie może żądać jego zwrotu (art. 411 pkt 3 Kodeksu cywilnego).

W konsekwencji powyższego wskazać należy, iż  w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, umieszczanie w KRD roszczeń, których termin do dochodzenia na gruncie procesu cywilnego uległ przedawnieniu, jest absolutnie dopuszczalne. Tego rodzaju sytuacja może być zatem skutecznie wykorzystywana przez wierzycieli, których uprawnienia do dochodzenia należności na gruncie postepowania sądowego wygasły wskutek upływu terminu przedawnienia.

Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w szczególności w prawie cywilnym, prawie umów oraz prawie konsumenckim.