Przedsiębiorco, przygotuj się na zmiany – wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta

Przedsiębiorców, a zwłaszcza sprzedawców internetowych, czeka pracowita jesień, bowiem już 25 grudnia 2014 roku, czyli po upływie 6 miesięcznego okresu vacatio legis, wchodzi w życie Ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).Oznacza to, że od tego dnia, zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci, zobowiązani będą stosować nowe przepisy, a tych jest cały szereg. Zatem, aby nadchodzące święta przebiegły spokojnie, najbliższy czas powinien być dla przedsiębiorców okresem solidnej lektury oraz wytężonych działań na rzecz zapoznania się i jednocześnie dostosowania do katalogu zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w aktualnie obowiązujących przepisach.

U podstaw wprowadzenia tak gruntownej nowelizacji leży konieczność implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE. Ma ona na celu ujednolicenie i doprecyzowania przepisów dotyczących umów konsumenckich, zawieranych zarówno w okolicznościach typowych (lokal przedsiębiorstwa) – w zakresie obowiązków informacyjnych, a także ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) – w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem oraz prawem odstąpienia od umów. W uproszczeniu, po wejściu w życie nowej ustawy konsumenckiej, przepisy dotyczące ochrony konsumenta dokonującego zakupu towaru np. u sprzedawcy internetowego, co do zasady mają być jednakowe dla klientów na całym obszarze Unii Europejskiej.

Co właściwie zmieni nowa ustawa? Po pierwsze należy wskazać, że do 25 grudnia 2014 roku nadal obowiązywać będą dwa różne tryby odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. W odniesieniu do obrotu profesjonalnego – business to business (B2B), jest to regulacja dotycząca rękojmi za wady, zawarta w Kodeksie cywilnym, natomiast obrotu konsumenckiego – business to consumer (B2C), dotyczy ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, regulująca warunki sprzedaży konsumenckiej, w tym instytucję niezgodności towaru z umową. Od dnia wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta, czyli od 25 grudnia 2014 roku, przedstawiona wyżej sytuacja ulegnie zmianie w sposób diametralny. Najprościej rzecz ujmując, ogólna zasada odpowiedzialności z tytułu rękojmi, dotycząca zarówno obrotu profesjonalnego, jak i sprzedaży konsumenckiej, regulowana będzie przepisami Kodeksu cywilnego. Obowiązująca obecnie ustawa konsumencka zostanie uchylona. Nowa regulacja będzie dotyczyła całej palety stosunków przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami (B2C), co z uwagi na skalę zjawiska, szczególnie istotne wydaje z punktu widzenia sprzedaży dokonywanej przez internet i za jego pośrednictwem.

Nie sposób przedstawić tutaj wszystkich wprowadzanych zmian. Tylko tytułem przykładu, który obrazuje ich zakres, można wskazać m.in. na: zmianę definicji konsumenta, zawartą w art. 221 k.c.; wprowadzenie pojęcia „wada”, w miejsce obowiązującego na gruncie aktualnej ustawy, pojęcia „niezgodność towaru z umową”; możliwość żądania wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy pierwszej reklamacji; przedłużenie z 6do 12 miesięcy od wydania towaruokresu domniemania istnienia wady; prawo konsumenta do odstąpienia od umowy już przy drugiej reklamacji, bez możliwości zmiany przez sprzedawcę. Niemniej, najistotniejsza z praktycznego punktu widzenia wydaje się podstawowa okoliczność, że do umów zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy, zastosowanie będą miały przepisy dotychczas obowiązujące. Można na przykład wskazać, że sprzedawca internetowy będzie zobligowany do zamieszczenia dwóch regulaminów sklepu internetowego– jednego dostosowanego do nowych przepisów oraz drugiego zgodnego z dotychczas obowiązującymi.

Należy spodziewać się, że w pierwszych latach obowiązywania nowej ustawy, a zarazem równoległego funkcjonowania dwóch różnych systemów dotyczących sprzedaży konsumenckiej (niemal do końca 2016 roku, a w niektórych przypadkach nawet dłużej, choćby w sytuacji, gdy towar podlegał wymianie i terminy biegną od nowa), relacja przedsiębiorca – konsument może napotykać na szereg trudności praktycznych. Wydaje się, że niezwykle ważne będzie ustalenie prawidłowej podstawy prawnej, według której kupujący będzie domagał się realizacji swoich uprawnień, co już w obecnym stanie prawnym nastręcza szereg trudności, gdzie konsumenci powszechnie mylą rękojmię z gwarancją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *