Archiwa tagu: wynagrodzenie wykonawcy

Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy a zmiana warunków realizacji umowy – na przykładzie niezgodności wyników badań geologiczno-inżynierskich ze stanem faktycznym

W kodeksie cywilnym, brak jest ustawowej regulacji dotyczącej sposobu określania wynagrodzenia z tytułu umów o roboty budowlane. Uznaje się, iż sytuacja ta stanowi ewidentną lukę prawną, która pozwala (w drodze analogii) powoływać się na przepisy dotyczące umów o charakterze najbardziej …

Zabezpieczenie zapłaty za roboty budowlane.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 6491-6495) na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r., w związku z czym, przepisy te mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 16 kwietnia …