wypadek1

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem

W uchwale z 9 września 2015 r. Sąd Najwyższy odmówił statusu konsumenta osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym (III SZP 2/15).

Uchwała ta zapadła w odpowiedzi na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie:

czy w świetle art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być uznane działanie ubezpieczyciela polegające na ograniczeniu zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec poszkodowanego będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzącą roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 września 2015 r. stwierdził:

Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) w związku z art. 22 (1) k.c.

Wyrażony przez Sąd Najwyższy pogląd spotkał się z krytycznym komentarzem ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsekwencją przedmiotowej uchwały będzie bowiem wyłączenie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych spod ochrony UOKiK. W przypadku stosowania przez ubezpieczycieli nieuczciwych praktyk w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych poszkodowanym pozostanie jedynie indywidualne dochodzenie swoich praw przed sądem powszechnym. Prezes UOKiK nie będzie uprawniony do nakładania kar na ubezpieczycieli za nieuczciwe praktyki związane z likwidacją szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Podobny do UOKiK pogląd prezentował w sprawie również Rzecznik Ubezpieczonych. Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego oświadczenie zawierające istotny dla sprawy pogląd wskazując m.in. że, jeżeli poszkodowana osoba fizyczna zgłasza ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej sprawcy roszczenie odszkodowawcze, które nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to można uznać, że zostają spełnione przesłanki do przyznania jej statusu konsumenta.

Jaki wpływ będzie miała kontrowersyjna uchwała Sądu Najwyższego na standard ochrony praw poszkodowanych i czy rzeczywiście spowoduje jego obniżenie, pokaże czas.

zdjęcie artykułu – źródło: smartdriver.pl

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w prawie spółek handlowych, w szczególności prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek z branży elektronicznej i budowlanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *